Search
Close this search box.

YAPILAN DUALAR TERSİYLE ÇIKIYORSA NE YAPILMALIDIR?

Religious Prayer 4k Ultra HD Wallpaper

Soru: Yapılan dualar tersiyle çıkıyorsa ne yapılmalıdır?

FETVA

Allah ﷻ dua eden kullarına icabet edeceğini vadetmekte[1] ve dua edenlerin istediğinden daha fazlasını onlara katından ikram edeceğini haber vermektedir.[2] Allah Rasulü ﷺ de yapılan dualara icabet edildiğini lakin bunun farklı şekillerde tezahür ettiğini haber vermektedir.[3] Bununla birlikte yapılan dualara icabet olunması için bir takım şartlar vardır. Öncelikle kul Allah’ın ﷻ emir ve yasaklarını gözetmeli,[4] duasına icabet olunması için acele etmemeli,[5] günah olan bir şey istememeli,[6] icabet edileceğine inanmalı[7] ve yediklerinin helal olmasına dikkat etmelidir.[8] Zikredilen şartlara riayet etmesine rağmen duasına zıddıyla icabet olunduğunu düşünüyorsa bu halin onun için daha hayırlı olduğuna itikat etmelidir.[9] Zira insanların şer gibi gördüklerinden “hayır”, hayır gibi gördüklerinde de “şer” olabilir. Bu yüzden Allah Teala’nın kulun duasını onun istediği gibi kabul etmemesi, duaları kabul buyurmasıdır. Kaza yapma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı oğluna arabayı vermeyen baba nasıl çocuğunu muhafaza etme adına onun isteğini geri çeviriyorsa, Allah Teala’da kulunun muayyen bir duasını kabul etmeyerek aslında onun “Beni muhafaza eyle!” gibi dualarını kabul etmiş olur.

[1] Mü’min 40/60.

[2] Şûrâ 42/26.

[3] Tirmizi, Daavât, 115 (Hadis No:3573).

[4] Bakara 2/186.

[5] Buhari, Daavât, 22 (Hadis No:6340); Müslim, Zikir ve Dua ve Tevbe ve İstiğfar, 90 (Hadis No:2735).

[6] Müslim, Zikir ve Dua ve Tevbe ve İstiğfar, 92 (Hadis No:2735).

[7] Tirmizi, Daavât, 65 (Hadis No:3479).

[8] Müslim, Zekat, 65 (Hadis No:1015).

[9] Ebü’l-Hasen Nûrüddîn el-Herevî Alî el-Kārî, Mirḳātü’l-mefâtîḥ (Beyrut – Lübnan: Daru’l-Fikr, 2002), 4/1538; Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-Bağdâdî İbnü’l-Cevzî, el-Keşf li-müşkili’ṣ-Ṣaḥîḥayn (er-Riyâd: Dârul-Vatan, ts.), 3/401.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar