Search
Close this search box.

İHTİLAM OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Resim

Soru: İhtilam olmak orucu bozar mı?

            Oruç, suret veya mana itibariyle yiyip-içmek yahut cinsi münasebette bulunmakla bozulur.[1] Uyku esnasında cinsel haz duyup boşalma anlamına gelen ihtilamda ise bu durumlardan herhangi biri söz konusu olmadığı gibi kişinin bundan kaçınması da mümkün değildir.[2] Ayrıca Allah Rasulü ﷺ “Üç şey oruçlunun orucunu bozmaz: Kusmak, hacamat ve ihtilam”[3] buyurmaktadır. Buna göre ihtilam olan kişinin orucu bozulmaz.

[1] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2010), 2/595.

[2] Bkz. Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ali b. Hacer el-Heysemî, Tuhfetu’l-Muhtâc bi Şerhi’l-Minhâc (Beyrut: Dâru’d-Dıyâ’, 2020), 3/637.

[3]  Tirmizi, Savm, 24 (Hadis No: 719). “ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَىْءُ وَالاِحْتِلاَمُ” Bu hadis, her ne kadar zayıf olsa da diğer tarikleriyle beraber hasen derecesine çıkmaktadır. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Alî b. Sultan Muhammed el-Herevî el-Kârî, Fethu Bâbi’l-İnâye bi Şerhi’n-Nukâye (Beyrut: Dâru’l-Erkâm, 1997), 1/573-574.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar