Search
Close this search box.

HAMİLE VEYA ÇOCUK EMZİREN KADININ ORUÇ TUTMAMA RUHSATI VAR MIDIR?

Diyabet Hastaları Oruç Tutabilir Mi? - Erdem Hastanesi

Soru: Hamile veya çocuk emziren kadının oruç tutmama ruhsatı var mı?

 FETVA

            Allah Rasulü ﷺ, “Allah  hamile ve çocuk emziren kadından orucun farziyetini kaldırmıştır.”[1] buyurarak bu iki sınıfa oruç tutmama noktasında ruhsat tanındığını haber vermektedir. Ayrıca mezkur haldeki kadınların oruç tutmaları durumunda bir takım sağlık problemleriyle karşılaşma ihtimali de olduğundan[2] Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre kendilerinin ya da çocuklarının sağlığı adına korkmaları halinde oruç tutmamaları caizdir.[3]  Bu noktada para karşılığı tutulan sütanne de aynı hükümdedir.[4] Zikredilen iki sınıf tutamadıkları gün adedince oruçlarını gününe gün kaza etmelidir.[5]

[1] Ebu Davud, Sıyam, 43 (Hadis No:2408); Tirmizi, Savm, 21 (Hadis No:715).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

[2] Ebû Muhammed Fahruddîn Osmân b. Alî b. Mihcen b. Yûnus es-Sûfî el-Bâriî ez-Zeylaî, Tebyînü’l-ḥaḳāʾiḳ (Kahire: Matba’âtü’l-Kübrâ’l- Emîriyye, 1313), 1/336.

[3] Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, el-Mebsûṭ (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1993), 3/99; Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmûʿ şerḥu’l-Müheẕẕeb (Daru’l-Fikr, ts.), 6/268.

[4] Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr (Beyrut: Darul Fikr, 1992), 2/422.

[5] Ebü’l-Fazl Mecdüddîn Abdullāh b. Mahmûd b. Mevdûd el-Mevsılî, el-İḫtiyâr li-taʿlîli’l-Muḫtâr (Kahire: Matbaatul-Halebî, 1937), 1/135.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar