Search
Close this search box.

GÖZ VE BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

7.200+ Göz Damlası Pompası Stock İllüstrasyonlar, Royalty-Free Vektör  Grafik ve Clip Art - iStock

Soru: Göz ve burun damlası orucu bozar mı?

FETVA

Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre göze çekilen sürme ya da tedavi maksadıyla kullanılan damla oruca zarar vermez. Nitekim Allah Rasulü ﷺ oruçluyken  gözlerine sürme çekmiştir.[1] Fukaha ayrıca sürmenin veya damlanın tadının boğazda hissedilmesinin veya tükürükte bunlardan kalıntı görülmesinin de oruca zarar vermeyeceğini zira gözden bedenin içine menfez olmadığını, sürmenin ya da damlanın gözenekler aracılığıyla emildiğini, tükürükte görülenlerin ise zikredilen şeylerin aslının değil eserinin olduğunu ifade etmektedir.[2]

Burundan alınan damla ise vücuda direk ulaştığından orucu bozmaktadır.[3]

[1] İbn Mâce, Sıyâm, 17 (Hadis No:1678)

[2] Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es-Semerkandî, Tuḥfetü’l-fuḳahâʾ (Beyrut – Lübnan: Darul Kütübil İlmiyye, 1994), 1/366; Ebü’l-Fazl Mecdüddîn Abdullāh b. Mahmûd b. Mevdûd el-Mevsılî, el-İḫtiyâr li-taʿlîli’l-Muḫtâr (Kahire: Matbaatul-Halebî, 1937), 1/133; Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Daru’l-Fikr, 1310), 1/203; Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmûʿ şerḥu’l-Müheẕẕeb (Daru’l-Fikr, ts.), 6/348.

[3] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 1/349; en-Nevevî, el-Mecmûʿ şerḥu’l-Müheẕẕeb, 6/312.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar