Search
Close this search box.

EŞLERDEN BİRİ, DİĞERİNİN KENDİNE OLAN MUHABBETİNİ ARTIRMAK İÇİN ONA BÜYÜ YAPTIRABİLİR Mİ?

Bilim ve büyü - Sarkaç

Soru: Eşlerden biri, diğerinin kendine olan muhabbetini artırmak için ona büyü yaptırabilir mi?

FETVA

            Eşlerden birinin, diğerinin kendisine olan muhabbetini artırmak için büyü yaptırması “التولة/et-Tivele/et-Tuvele” olarak ifade edilmektedir.[1] Allah Rasulü ﷺ “Meşru olmayacak şekilde rukye yapmak, nazar boncuğu takmak ve eşlerden birinin, diğerinin kendisine olan muhabbetini artırmak için büyü yaptırması (et-Tivele) şirktir” buyurmaktadır.[2] Peygamberimizin ﷺ mezkur amelleri şirk olarak isimlendirmesinin sebebi, bu fiilleri yapmaya alışanların bir süre sonra faili hakiki olan Allah Teala’yı unutup bunların eşya üzerinde tesir sahibi olduğu itikadına sürüklenme ihtimalidir ki bu, kişiyi küfre götürür.[3] Ayrıca karı koca arasını birleştirmek için de olsa bu, sihrin bir çeşidi olduğundan onun gibi “التولة/et-Tivele” de haramdır.[4]

[1] Muhammed el-Emîn b. Abdillâh b. Yusuf b. Hasen el-Urmî el-Alevî el-Esyûbî el-Hererî, Mürşidu Zevi’l-Hicâ ve’l-Hâce ilâ Sünen-i İbn Mâce (Cidde: Dâru’l-Minhâc, 2018), 20/403.

[2] Ebu Dâvud, Tıp, 17 (Hadis No: 3883).

[3] Bkz. Alî b. Sultan Muhammed el-Herevî el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2002), 7/2878.

[4] Bkz. Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Lahor: Mektebetu’r-Reşîd, 2023), Mukaddime/235.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram